News Ticker

如懿傳

如懿傳

《如懿傳》,2018年中國古裝劇。是根據流瀲紫的小說《後宮如懿傳》改編而成的一部電視劇,亦是2011年火紅電視劇《甄嬛傳》的續集。由周迅、霍建華領銜主演,並由張鈞甯、董潔、李純、經超、辛芷蕾、童瑤、胡可等人聯合主演。


如懿傳 EP 1
如懿傳 EP 2
如懿傳 EP 3
如懿傳 EP 4
如懿傳 EP 5
如懿傳 EP 6
如懿傳 EP 7
如懿傳 EP 8
如懿傳 EP 9
如懿傳 EP 10
如懿傳 EP 11
如懿傳 EP 12
如懿傳 EP 13
如懿傳 EP 14
如懿傳 EP 15
如懿傳 EP 16
如懿傳 EP 17
如懿傳 EP18
如懿傳 EP 19
如懿傳 EP 20
如懿傳 EP 21
如懿傳 EP 22
如懿傳 EP 23
如懿傳 EP 24
如懿傳 EP 25
如懿傳 EP 26
如懿傳 EP 27
如懿傳 EP 28
如懿傳 EP 29
如懿傳 EP 30
not mobile
not mobile